Avhandlingar

Doktorsavhandling – handledare

Katrine Tining (huvudhandledare), disputerade 1 december 2017. Avhandlingens titel: The Ambivalent Potentiality of Vulnerability. Museum Pedagogy in Exhibitions on Difficult Matters and its Ethical Implications

Maria Gomes (huvudhandledare), disputerade 25 oktober 2017. Avhandlingens titel: Teachers’ Assessment and grading Practices in upper secondary Science Classrooms in Sweden

Simon Ceder (huvudhandleare), disputerade 15 februari 2016. Avhandlings titel: Cutting Through Water: Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality

Lotta Johansson (huvudhandledare), disputerade 20 mars 2015. Avhandlings titel: Tillblivelsens pedagogik: Om att utmana det förgivettagna. En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter.

Anders Olsson (huvudhandledare), disputerade 18 september 2009. Avhandlingens titel: Konstruktion av gymnasieskolans turismämne.

 Elisabeth Porath Sjöö (huvudhandledare) disputerade 29 februari 2008. Avhandlingstitel: Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmationsundervisningen.

 Hans Lorentz (huvudhandledare) disputerade 21 september 2007. Avhandlingens titel: Talet om det mångkulturell i skolan och samhället. En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006.

Inger Assarsson (bit handledare), disputerade 16 februari 2007. Avhandlingens titel: Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag.

Helene Båtshake (huvudhandledare), disputerade 29 september 2006. Avndlingens titel: Lena lär lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956.

Opponent/betygsnämnd för doktorsavhandling

Kia Wied doktorsavhandling Skoleledelse som motivationsarbejde. En dobbelt bevægelsesfortælling om elevers og ledelses bevægelser i udskolingen fortalt gennem rytmeanalysens begreber (opponent) DPU, Aarhus Universitet, Köpenhamn 20 juni 2019.

Anna Moxnes, doktorsavhandling Sensing, Thinking, Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education (opponent) Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen 1 mars 2019.

Anne Merete Otterstad dr.philos avhandling Å stå i trøbbelet. Kartograferinger av barnehageforskningens metodologier. Postkvalitative passasjer og (ny)empiriske brytninger (opponent) Oslo Universitet, 8-9 december 2018.

Helene Falkenbergs doktorsavhandling Skole- og ungdomsliv i overbygningsskolens rum og steder – diffraktive og rytmeanalytiske læsninger af skoleliv i nye organiseringer af udskolingen (opponent) DPU, Aarhus Universitet, Köpenhamn 15 december 2017.

Marianne Doseths doktorsavhandling En analys av Aristoteles kunskapsbegrepp. Praktisk omdömeskraft i vår tid och lärarens förståelse av praktisk kunskap (opponent), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet,, Trondheim 31 mars 2017.

Linnea Bodéns doktorsavhandling Närvarande frånvaro. Utforskande av skolfrånvarons posthumanistiska sammankopplingar (betygsnämnd) Linköpings universitet. Campus Norrköping, 9 september 2016.

Hanna Sjögrens doktorsavhandling Sustainability  for Whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education (betygsnämnd) Linköpings universitet, 3 juni 2016.

Rasa Nedzinkaités doktorsavhandling Transformational leadership ship competency of initial teachers seeking their professionalism (opponent) Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius 26 maj 2016.

Sofie Sauzets doktorsavhandling, Versioner – diffraktive analyser af tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i professionshøjskolen (opponent) DPU, Aarhus Universitet, Köpenhamn, 27 november 2015.

Anna-Lova Olsson doktorsavhandling Strävan mot Unselfing. En pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoc (opponent) Örebro universitet 30 oktober 2015.

Karin Gunnarsson doktorsavhandling, Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete (betygsnämnd) Stockholms Universitet, 5 juni 2015.

Merete Moes doktorsavhandling Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass - med mennesker som tør å sette seg selv på spill…(opponent)  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim 6 juni 2014

Anna Linges doktorsavhandling, Svängrum för en kreativ musikpedagogik, (betygsnämnd) Malmö högskola, 31 maj 2013.

Johans Dahlbecks doktorsavhandling On Childhood and the Good Will: Thougts on Ethics and Early Childhood Education, (betygsnämnd) Malmö högskola, 1 november 2012.

Karin Hultmans doktorsavhandling Barn, linjaler och andra aktörer. Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialet i förskola/skola, (betygsnämnd) Stockholms universitet, 18 november 2011.

Sara Frödéns doktorsavhandling I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk Waldorfförskola, (opponent) Örebro universitet, 7 november 2011.

Kyriaki Doumas doktorsavhandling Students experiences and perceptions of good teaching practice (betygsnämnd) Lunds universitet, 20 oktober 2011.

Linda Pallas doktorsavhandling Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik (opponent) Malmö högskola, 23 september 2011.

Anna-Karin Svenssons doktorsavhandling Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildningen (opponent) Malmö högskolan, Malmö 14 januari 2011.

Lisbeth Amhag doktorsavhandling, Studentdialoger med argumentering och responsgivning. Röster och potentialen i nätbaserade dialoger för lärande (betygsnämnd) Malmö högskola 3 december 2010.

Lena Jönssons doktorsavhandling, Elevers bilder av skolan (opponent) Malmö Högskola, Malmö 7 maj 2010.

Berit Larsson doktorsavhandling, Agonistisk feminism – folklig mobilisering, (betygsnämnd) Göteborgs universitet, 13 juni 2009.

Cecilia Axelssons doktorsavhandling, En Meningsfull historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten, (betygsnämnd) Växjö universitet, 27 februari 2009.

Ann-Christin Thorpstens doktorsavhandling, Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk, (betygsnämnd) Växjö universitet, 12 december 2008.

Mikhail Gradovskis doktorsavhandling, The educational relational construct of a dialogue in writings of representatives of the Norwegian Dialogue Pedagogy. (opponent) Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim 9 maj 2008.

Maria Löfgren Martinssons doktorsavhandling, Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor – om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet, (betygsnämnd) Lunds universitet, 28 februari 2008.

Angerd Eilards doktorsavhandling, Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker, (betygsnämnd) Malmö högskola 15 februari 2008.

Niels Buur Hansens doktoravhandling, Mennesket i verden, verden i mennesket – bidrag till en dekonstruktion af den pædagogiske tænkning. (opponent) Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Köpenhamn, fredag 8 februari 2008.

Jonas Södermans doktorsavhandling, Rapp(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier, (betygsnämnd) Musikhögskolan i Malmö, 7 december 2007.

Ingela Andreassons doktorsavhandling Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning I skolans elevdokumentation, (betygsnämnd) Göteborgs universitet 28 september 2007.

Elisabet Frithiofs doktorsavhandling, Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning, (betygsnämnd) Växjö universitet, 7 september 2007.

Laid Boukaz doktorsavhandling, Parental involvement in school. What hinders and what promotes parental involvement in an urban school, (betygsnämnd) Högskolan i Malmö, 9 mars 2007.

Jenny Steinnes doktorsavhandling Den andre SKOLEPORTEN - om institutionalisering av den pedagogiska handlin, et møte med Jacques Derridas språkkritiske perspektiver (opponent) Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Pedagogisk institutt, Trondheim, 16 juni 2006.

Pål Henning Bødtker Walstads doktorsavhandling ”Dannelse og duelighed for Livet” Dannelse og yrkesutdanning i den grundtvigske tradisjon (opponent) Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Pedagogisk institutt, Trondheim, 26 maj 2006.

Maria Ehrenbergs doktorsavhandling, Sagans förvandlingar. Ewa Wigström som sagosamlare och sagoförfattare (betygsnämnd) Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 23 oktober 2003.

Synnøve Heggems dr.theol avhandling, Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk. En lesning av N.F.S. Grundtvigs Sang-Værk til den Danske Folke-Kirke (opponent) Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, april 2004.

Opponent, slutseminarium för doktorsavhandling

Elisabet Langmanns avhandlingsmanus, Toleransens pedagogik En pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning (opponent) Örebro universitet, 3 juni 2013.

Anna Linges avhandlingsmanus, Svängrum. Om kreativa processer och musikpedagogik (opponent) Malmö högskola, 16 november 2012.

Johan Dahlbeck, avhandlingsmanus On Childhood and the Good Will Thougts on Ethics and Early Childhood Education (opponent) Malmö högskola, 30 mars 2012.

Sara Frödén, avhandlingsmanus I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk Waldorfförskola (opponent) Örebro universitet, 7 november 2011.

Ulla Linds avhandlingsmanus, Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform (opponent) Stockholms universitet, 28 maj 2009.

Ingela Andreassons avhandlingsmanus, Om skolsvårigheter – en textanalys av elevplaner i grundskolan (opponent) Göteborgs universitet, april 2007.

Angerd Eilards avhandlingsmanus, Svensk modern och jämställd - om barn, familj och skola - i den svenska grundskolans läseböcker (opponent) Malmö högskola, Lärarutbildningen, 10 oktober 2006.

Sofie Baggers avhandlingsmanus,  The Parent´s school. Narrativ research about parental involvement in school, Pedagogiska institutionen (opponent) Lunds universitet, 2002.

Förhandsgranskning av doktorsavhandling 

Leif Tjärnstigs doktorsavhandling Didaktisk praxis i waldorfskolan (granskare) Åbo Akademi, 25 april 2019.

Opponent, seminarium för licentiatavhandlingar 

Therese Larssons licentiatavhandling, Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner. Idéer och diskurs om hur barn skapar mening i förskolan, (opponent) Malmö högskola 17 september 2014.

Mariam Meynerts licentiatavhandling, Conceptualizations of childhood, pedagogy and educational research in the postmodern: A critical interpretation (betygsnämn) Lunds universitet, 10 juni 2013.

Jonas Södermans licentiatavhandling, Konst eller pengar. En studie om identitet, lärande och estetik bland hip-hop-musiker, (betygsnämnd) Musikhögskolan i Malmö, 8 mars 2006.

Lisa Öhman-Gullbergs licentiatavhandling. Movere Att sätta kunskap i rörelse. En analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap, (opponent) Lärarutbildningen, Malmö högskola, 7 mars 2006.

Opponent, Master Thesis 

Charles LeRoy Fords Master Thesis, Constructing the Novel: Teacher Education (opponent) Rudolf Steiner University College, Norway 2007, Oslo 30 maj, 2007

Rigmor Haugen Jensens Master Thesis, Logos og Babel. Et filosofisk grundlag for språkundervisningen (opponent) Rudolf Steiner University College, Norway 2007, Oslo 30 maj, 2007.