Publikationer

"Världen kallar fram kunskap" i S.O.S, Skola och Samhälle, 20 maj 2019.

"När interkulturella perpspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar", med Hans Lorentz i Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjlgheter, Olof Franke och Peder Thalén (red) Lund: Studentlitteratur, 2018.

"Därför behövs pedagogik" i S.O.S, Skola och Samhälle, 12 februari 2018.

Posthumanistisk pedagogik, Teori, undervisning och forskningspraktik. red.Malmö: Gleerups, 2017.

”Inbjudan till posthumanistisk pedagogik” i Bergstedt, Bosse (red.), Posthumanistisk pedagogik, Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups, 2017.

Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. (med Hans Lorentz red) Lund: Studentlitteratur, 2016.

”Att bli till i mångverklighet. Ett posthumanistiskt perspektiv” i Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse (red.), Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, 2016.

Inledning.(med Jobér, Anna) I: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., Vol. 7, 12.2016, s. 5-6.

Språk men inga ord : En oriktad rörelse som breder ut sig åt alla håll. I: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., Vol. 7, 12.2016, s. 95-104.

Nya tendenser inom pedagogisk forskning.(med Anders Olsson) Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol 21, Nr 1-2, 2016,  s.3-8.

Visions unite through the concept of democracy: The school and the Popular Adult Education.(med Lotta Johansson) Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 59, Nr. 1, 2015, s. 42-57.

Tacit dimensions of pedagogy.(med Kraus, Anja, Wulf, Christoph, Herbert, Anna-Karin, red) Waxmann Verlag, 2012. (European Studies on Educational Practices). 

Initiating learning. (med Herbert, Anna-Karin, Kraus, Anja, red) Waxmann Verlag, 2012. (European Studies on Educational Practices).

Are the theoretical underpinnings and structure of the traditional monography conducive to the postmodern thesis?” (med Anna Herbert) i Nordic Studies in Education04/2010, vol 30.    

”Den andra människan: om individualiseriing och lärande i arbetslivet” I Tendenljung D (red) Arbetsliv och pedagogik, Lund: Studentlitteratur 2008.

 ”Nätverk för interkulturell pedagogisk forskning (NIPF)” I Resultatdialog 2008 Forskning om Utbildningsvetenskap, Sigbrit Franke och Elisabeth Nilholm (red). Stockholm: Vetenskapsrådet, 2008.

Kunskapen och språket, Om pedagogiken, texten och hjärnan. (med Anna Herbert), Stockholm: Liber, 2008.

 ”En vandring i menneskets billede” i EN ORM - EN GUD. Om mennesket i verden, red. Ove Korsgaard, Moskva 2008. (rysk översättning)

”Den andra människan” i Arbetsliv och pedagogik, Dan Tendeljung (red), Lund: Studentlitteratur 2008.

”Jag saknar något men inte vad det är – om kunskapsbildning i en postmodern tid” i Mellem kontinuitet of forandring. Festskrift till Jørgen Gleerup, red. Finn Wiedemann, Marianne Horsdal, Flemming Mouritsen och Niels Buur Hansen, Odensen: Syddanskt Universitstforlag, 2007.

”Konsten att lära av det främmande. Ett poststrukturalistiskt perspektiv” i Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (red) Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, 2006.

”Interkulturella perspektiv – från modern till postmodern pedagogik” i Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (red) Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, 2006

Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. (med Hans Lorentz (red) Lund: Studentlitteratur, 2006.

”En modern och nationell folkbildning i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle?” i Hans Lorentz (red) Mångkulturell folkbildning. Pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle, Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, 2006.

”Dualism och dekonstruktion - postmoderna perspektiv i folkbildning” i Hans Lorentz (red) Mångkulturell folkbildning. Pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle, Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, 2006.

”Från bildning till dekonstruktion - en dekonstruktiv läsning av bildningsbegreppet” i Jonas Lieberkind och Bosse Bergstedt (red) Dennelse mellem subjketet og det almene - en antologi. Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2005.

Dennelse mellem subjektet och det almene - en antologi, (med Jonas Lieberkind, red) Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2005.

Perspektiv på interkulturell pedagogisk forskning, (med Hans Lorentz) Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, rapport nr 87, 2005.

Dualism och dekonstruktion: senmoderna perspektiv på folkbildning. Rapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning - om lärande och liv I folkbildningens värld. Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, rapport nr 87, 2005.

”Ge folkbildningen ett andra liv!” i Årsbok om folkbildning 2005red Anders Ekman m fl., Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2005.

 ”Närvaro och distans. Om folkbildning och demokrati på dansk och svensk folkhögskola” i Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse,  red Ove Korsgaard, Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2004.

"Efter bildning: en dekonstruktiv läsning av ett svenskt och ett danskt bildningsbegrepp" i Lärandets skilda vägar: om kunskapsbildning i mångkulturella kontexter,red Bosse Bergstedt och Hans Lorentz, Pedagogiska rapporter 2004:83. Forskargruppen för mångkulturell pedagogik vid Lunds universitet, skrift nr 4, Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, 2004.

Lärandets skilda vägar: om kunskapsbildning i mångkulturella kontexter,(med Hans Lorentz , red) Pedagogiska rapporter 2004:83. Forskargruppen för mångkulturellpedagogik vid Lunds universitet, skrift nr 4, Lund: Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, 2004.

”Det levande ordet - tankar kring projektet Fristadsbarn” i Fristadsbarn Fas 2, red Per Apelmo, Utvecklingsprojektet Fristadsbarn, Eskilstuna: Eskilstuna kommun, 2004.

”Existens och folkbildning. Tolkning av unga vuxnas berättelser om liv och lärande omkring år 2000” (med  Glen Helmstad)i Deltagares upplevelse av folkbildning, SOU 2003:112, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2003.

”Rösten och tecknet. En nyläsning av Grundtvig – skapad ur mötet mellan dansk och svensk kunskapsbildning” i Grundtvig – nyckeln till det danska? red Hanne Sanders, Ole Vind, Centrum för Danmarksstudier, Lund, 2003.

Demokratia ja vapaa sivistystyö, , (med Niels Buur Hansen, Ove Korsgaard) Kansanvalistusseura, Helsinki, 2002.

”Svensk och dansk folkhögskola – två skilda vägar till demokrati” i Årsbok om folkbildning 2002, red Anders Ekman m. fl., Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2002.

Universitetets fönster. En utvärdering av Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet, Göteborg: Avdelningen för personal och organisationsutveckling, Göteborgs universitet, 2002.

”Ellen Key. Troen på livet” i Eksistens og livsfilosofi, red Regner Birkelund, København: Gyldendal, 2002.

”Med bron kommer Grundtvig till Sverige!?” i Grundtvig – nyckeln till det danska? Tankar inför en konferens, red Hanne Sanders, Aktuellt  från Centrum för Danmarksstudier 1, Lunds universitet, Lund: Prinfo/Team Offset & Media, 2001.

”Det ubevidste øje. Om vilkår og praksis for postmoderne læring” i Demokrati og Livslang læring, red. Lotte Lotte Rahbek Schou, København: GADs forlag, 2001.

”Et moderne svensk par” i Voksenuddannelse under  forandring, red. Jørgen Gleerup, København: GADs forlag, 2001.

”Vad erstatter højskolen?En undersøgelse af demokratiets diskurs på en dansk og en svensk folkehøjskole” i Voksenuddannelse under  forandring, red. Jørgen Gleerup, København: GADs forlag, 2001.

”Før politiken – om Jacques Derridas politiske dekonstruktion” i Poetisk demokrati – Om samfundsdannelse g personlig dannelse, red.Ove Korsgaard, København: GADs forlag, 2001.

”Den andra människan - om individualisering och lärande i arbetslivet” i  Pedagogik  med arbetsilivsinriktning, red Dan Tedenljung, Lund: Studentlitteratur, 2001.

Mellom flere stoler, En  evaluering av Norsk voksenpedagogisk forksningsinstitutt, med Gunnar Grepperud och Anne Marie Støkken, Trondheim: Tapir forlag, 2001.

Reforms and Policy. Adult education research in Nordic countries, med Sigvart Tøsse, Pia Falencrone, Arja Puurula, red, Trondheim: forlag, 2000.

”Demokratins andra vändning” i På kant med Europa?,red. Burr Hansen, N, Korsgaard, O, Bergstedt, B, København: foreningen for folkehøjskolernes forlag, 2000.

På kant med Europa?, med Niels Buur Hansen, Ove Korsgaard, red Köpenhamn: foreningen for folkehøjskolernes forlag, 2000.

Challenges and development. Adult education research in Nordic countries. (med Sigvart Tøsse, Pia Falencrone, Arja Puurula, red), Trondheim: Tapir forlag, 1999.

Länken mellan olika världar. Om relationen mellan invandrarföräldrar, barn och skola, rapport Dnr. 96:191, Stockholm: Skolverket, 1999.

Corporate  and  nonformal learning. Adult education research in Nordic countries,  (med Sigvart Tøsse, Pia Falencrone, Arja Puurula, red), Trondheim: Tapir forlag, 1998.

”Förundran och gåtfullhet” i Grundtvig Studier 1998, red. William  Michelsen, Kim Arne Pedersen och Jens Holger Schørring,  København: Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947, 1998.

”En Akademi för livet” i Tradition og vision i nordisk  folkeoplysning. Jubileumsbokgen Nordens folkliga akademi 30 år, red. Kerstin Dahlén och Anna Vallgårda, Göteborg: Nordens folkliga akademi, 1998.

Eldsjälar. Ett utvärderande porträtt av Finjálaprojektet, (med Lotta Hallbom), Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköping universitet, Linköping: UniTryck, 1998.

”En vandring i menneskets billede” i EN ORM - EN GUD. Om mennesket i verden, red.Ove Korsgaard, Odense: Universitetsforlag, 1997.

Den livsupplysande texten. En läsning av N F S Grundtvigs pedagogiska skrifter. Stockholm: Carlssons förlag. (doktorsavhandling)

Social Chang  and adult education research. Adult education research in nordic countries 1996, (med  Sigvart Tøsse, Pia Falencrone, Arja Puurula , red), Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1997.

”Mellan omedvetet och medvetet” i Livslångt lärande, red. Per-Erik Ellström, Bernt Gustavsson, Staffan Larsson, Lund: Studentlitteratur, 1996.

”Kunskapens makt” (med Per Andersson) i Livslångt lärande, red. Per-Erik Ellström, Bernt Gustavsson, Staffan Larsson, Lund: Studentlitteratur, 1996.

Etiskt bokslut, Frikyrkliga studieförbundet, Stockholm, 1995.

”Före kunskapen” i Om folkbildningens innebörder, red. Bosse Bergstedt och Staffan Larsson, Linköping: Mimer/Skapande Vetande, 1995.

Om folkbildningens innebörder, (med Staffan Larsson, red) ,Linköping: Mimer/Skapande Vetande, 1995.

”Livsupplysning - mellan kropp och självmedvetande” i Årsbok om folkbildning 1995, Bo Göthberg m fl (red), Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 1995.

”Livoplysande ögonblick” i Nornesalen Forskning 1994, Ollerup: Nornesalen, 1994.

Forskning om folkbildning. Inventering av pågående och avslutade projekt, volym 3, Mimer, Linköping: Linköpings universitet, 1994.

”Ett levande forskningsområde” i Årsbok om folkbildning. Forskning och utveckling, Bo Göthberg m fl. (red) Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 1994.

”Den goda folkbildningen” i Maivor Karlsson (red) Håller folkbildningen måttet?, Stockholm: Folkbildningsrådet, 1994.

”Ett levande forskningsområde” i Årsbok om folkbildning. Forskning och utveckling, Bo Göthberg m fl (red) Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 1994.

Gestaltande utvärdering. Om folkbildning och utvärdering i ett historiskt-poetsikt perspektiv, (med Ulla-Britt Tomberg), Stockholm: Frikyrkliga studieförbundet.1994-

”Fyra poetiska formuleringar” i Thomas Achen (red) En cirkel i Kant, Linköping: tema T, Linköping: Linköpings universitet, 1993.

”Postmodern learning process - the composition of knowledge in new social movements” i Social Change and Adult Education Research. Adult Education Research in Nordic Countries 1990/91, Linköping: Linköpings universitet, 1992.

Forskning om forskning. Inventering av forskningsprojekt, volym 2, Mimer, Linköping: Linköpings universitet, 1992.

Dokumentation från Idékonferens om målstyrning och utvärdering, Linköping: Mimer, Linköpings universitet, Linköping, 1991.

Folkbildningens kvalité, (med Ulla-Britt Tomberg), rapport 1, Älvsjö: Frikyrkliga studieförbundet, 1991.

Utanför ramarna. Aspekter på folkbildning, kunskap och demokrat, Skolöverstyrelsen, R 90:15, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1990.

Förnyelsens livsformer - reflexioner inom folkbildning och vuxenundervisning i Norden, (med Jan-Erik Perneman), rapport 10, FOVU-projektet, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1990.

Nya vägar inom folkbildning och vuxenundervisning i Norden, del 2, med Jan-Erik Perneman,  8, FOVU-projektet, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1989.

Förnyelsens livsformer - reflexioner inom folkbildning och vuxenundervisning i Norden, rapport 10, FOVU-projektet, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1989.

Den nödvändiga relationen. Om folkbildningens öppningar och gränser, rapport 5, Älvsjö: frikyrkliga studieförbundet, 1989.

Vad sker i rörelser?(med Holger Värnlund och Ove Holmström), Göteborg: Sociologiska institutionen, 1989.

Tre bilder av förändringsrörelser, (med Holger Värnlund och Ove Holmström), Göteborg: Sociologiska institutionen, 1989.

Människor i rörelse. En möjlig historia. (med Peder Svensson och Holger Värnlund), Stockholm: Röda rummet, 1988.

Lokalt utvecklingsarbete och nationella utvecklingscentra, (med Jan-Erik Perneman),  rapport 4, FOVU-projektet, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1988

Projektledarrollen - att vara konstnär och administratör, (med Jan-Erik Perneman), rapport 5, FOVU-projektet, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1988.

Folkbildningens dubbla  verklighet. Om studiearbete och demokrati i nio frikyrkoförsamlingar, rapport 3, Älvsjö: Frikyrkliga studieförbundet, 1988.

”Folkliga rörelser” i Idéer i rörelse - om väckelser, folkrörelser och engagemang, rapport 1986:2, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1986

”Historiens rörelser” i Idéer i rörelse - om väckelser, folkrörelser och engagemang, rapport 1986:2, Kungälv: Nordens folkliga akademi, 1986.

När avståndet bleknar - en vandring i bildningens landskap, rapport H 85:5, Linköping: Institutionen för lärarutbildning, Linköpings universitet, 1985.

Brev till Ellen Key, Linköping: Institutionen för lärarutbildning, Linköpings universitet, 1985.

Vetandets förvandling. Om möjligheterna att överskrida dualismen i samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 1985.

Vetandets baksida. En tolkning av kunskapsproduktionen hos Michel Foucault och Carlo Ginzburg, (med Göran Sundqvist),  Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 1984.

Dualismens diskurs, Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 1984.