Ontolab

Ontol ab är ett samlingsnamn för den forskning som strävar att utveckla en ny radikal ontologi. Ett utforskande som bygger på ett ständigt blivande och där inspiration hämtas från teorier inom främst posthumanism och new materialism. I Ontolab utförs experiment inom filosofi, pedagogik och estetik.

Ontoanalys

Den forskning som bedrivs i Ontolab tar sin utgångspunkt i det som kallas för ontoanalys. Ett utforskande som bygger på en värld som ständigt finns närvarande genom en upprepning samtidigt som den inte är gripbar. En värld med vilken alla fenomen blir till och vecklar ut sig som becoming. Centrala begrepp i detta utforskande är bl a onto-zero, onto-lines, onto-events, onto-cuts och onto-figure.

Världen kallar fram kunskap

Världen önskar att se sig själv och måste därför synliggöra inte sig själv men sitt sätt att vara på i människans drömmar, skriver den danska poeten Inger Christensen. Hon menar att vi aldrig riktigt har sett världen om vi inte drömt den. Drömt att isen kom från en annan slags sommar.I denna förvandlingspunkt har nätterna ingen horisont. Här visar sig världen som det intet som möjliggör förvandlingar och transformationer. Upptäckten av det samtal människan för med världen och omvänt det samtal världen för med människan kan få oss att vidga vår förståelse om hur och varför kunskap blir till.

Ontopedagogik

Att tänka pedagogik utifrån världens position. Att förställa sig att det är världen som vill veta något om sig själv. Ontopedgagogik transformerer pedagogik till något som inte utgår från representation, linjärt tänkande eller speglingar av verkligheter. Här utforskas hur världen visar sig som händelser och affekter och hur fenomen av skilda slag blir till genom att formera sig och koppla samman  som skillnader i rörelse.

Onto poesi

Med hjälp av poesi och språkets möjlighter och omöjligheter utforskas ordens, tingens och kroppens sfärer, i en strävan efter att gestalta hur dessa flätas samman och ömsesidigt genomtränger varandra.